فال و طالع بینی چینی

فال روزانه

فال عطسه

استخاره با قرآن

فال حافظ

طالع بینی چینی متولدین سال موش
(متولدين 1291-1303-1315-1327-1339-1351-1363-1375-1387)
طالع بینی چینی متولدین سال گاو
(متولدين 1292-1304-1316-1328-1340-1352-1364-1376-1388)
طالع بینی چینی متولدین سال ببر
(متولدين 1293-1305-1317-1329-1341-1353-1365-1377)
طالع بینی چینی متولدین سال گربه
(متولدين 1294-1306-1318-1330-1342-1354-1366-1378)
طالع بینی چینی متولدین سال اژدها
(متولدين 1295-1307-1319-1331-1343-1355-1367-1379)
طالع بینی چینی متولدین سال مار
(متولدين 1296-1308-1320-1332-1344-1356-1368-1380)
طالع بینی چینی متولدین سال اسب
(متولدين 1297-1309-1321-1333-1345-1357-1369-1381)
طالع بینی چینی متولدین سال بز
(متولدين 1298-1310-1322-1334-1346-1358-1370-1382)
طالع بینی چینی متولدین سال میمون
(متولدين 1299-1311-1323-1335-1347-1359-1371-1383)
طالع بینی چینی متولدین سال خروس
(متولدين 1300-1312-1324-1336-1348-1360-1372-1384)
طالع بینی چینی متولدین سال سگ
(متولدين 1301-1313-1325-1336-1349-1361-1372-1385)
طالع بینی چینی متولدین سال خوک
(متولدين 1302-1314-1326-1337-1350-1362-1373-1386)

 

گاو ببر خرگوش اژدها مار اسب گوسفند میمون خروس سگ خوک موش

 

 

 
.:: Copyright 2010 Alamto Group, All rights reserved ::.