نتایج جستجو

فندک

, , بدون دیدگاه

اگر در خواب ببينيد که کسي فندک به شما هديه داد امکاناتي در اختيارتان قرار مي دهد که هم مي تواند مفيد و موثر باشد و هم زيان بخش. او امکان را در اختيار شما…

خواندن نوشته ←

فیروزه

, , بدون دیدگاه

فيروزه در خواب قدرت رواني و روحي است و نشان تسلط بر اعصاب و خويشتن داري. در اين سنگ چيزي هست که در هيچ يک از سنگ هاي بهادار نيست. فيروزه سنگي است بسيار خوش…

خواندن نوشته ←

فیل

, , 1 دیدگاه

فيل حيواني است که براي ما ايرانيان تقريبا ناشناخته است. بومي سرزمين ما نيست و بيشتر آشنايي هاي ما به خصوص در کودکي با افسانه ها همراه بوده است. شايد به همين علت معبران ايراني…

خواندن نوشته ←

فیله

, , بدون دیدگاه

فيله گوسفند يا گاو در بيداري گوشتي است نرم و قابل کباب کردن و خوردن. در خواب نيز مالي است که آسان خرج مي شود اما به دست آوردنش تصادفي است. نوشته اند فيله گاو…

خواندن نوشته ←

غار

, , بدون دیدگاه

ديدن غار در خواب خوب نيست و از آن بدتر ورود در غار است و از آن هم بدتر وارد شدن است و بيرون نيامدن. چنان چه در خواب مشاهده کنيد به غار بزرگي رسيديد،…

خواندن نوشته ←

غبار

, , بدون دیدگاه

غبار يا گرد را مال اندک و قليل تعبير کرده اند. عموما معتقدند که اگر در خواب شما گرد و غبار بر شئي يا جائي نشسته بود که آن شيئي به شما تعلق داشت به…

خواندن نوشته ←

غرابه

, , بدون دیدگاه

غرابه شيشه اي است بزرگ و شکم دار با دهانه اي تنگ که در آن مايعات را انبار مي کردند و نگه مي داشتند که اکنون با وجود ظروف پلاستيکي نه مورد مصرف دارد و…

خواندن نوشته ←

غربال

, , بدون دیدگاه

معبران نوشته اند غربال خادم است ولي غربال در خواب هاي ما قدرت و تشخيص و تميز ماست و قضاوتي که درباره نيکي ها و بدي ها مي کنيم و بين زشت و زيباي اطرافيانمان…

خواندن نوشته ←

غزال

, , بدون دیدگاه

غزال همان تعبير آهو را دارد و غزال زني است خوش خرام و زيبا و رمنده اگر به چنگ بيفتد استعداد خو پذيري قابل تحسيني دارد و همسري مهربان و خانه آرا مي شود.

خواندن نوشته ←

غسل

, , بدون دیدگاه

غسل به معني شستن است که در فارسي با دو فعل معين به کار مي رود. غسل کردن به معني خود شويي است و غسل دادن به معني شستن ديگري. اين هر دو در تعبير…

خواندن نوشته ←