نتایج جستجو

سپر

, , بدون دیدگاه

داشتن سپر در خواب خوب است و نشاني است از ايمني و فراغت و آسودگي خيال و نبودن دغدغه و تشويش. به هر حالتي که در خواب سپر داشته باشيد خوب است مگر آن که…

خواندن نوشته ←

ستاره

, , بدون دیدگاه

در جائي از همين کتاب نوشته که بر مبناي تئوري هاي فرويد درباره خواب، کساني که در نظر ما خيلي جاه و مقام دارند و بزرگ و مهم جلوه مي کنند و به زبان ديگر…

خواندن نوشته ←

سجاده

, , 1 دیدگاه

ديدن سجاده در خواب نيکو است به خصوص اگر به خودتان تعلق نداشته باشد و بر آن نشسته يا ايستاده باشيد. چنانچه در خواب ببينيد بر سجاده متعلق به خودتان نشسته ايد نشان آن است…

خواندن نوشته ←

سرمه

, , بدون دیدگاه

معبران چشم را دين و ايمان و سرمه را روشنايي تعبير مي کنند در واقع در خواب سرمه به چشم ماليدن صلاح و دين داري است و خواب چنين شخصي مي گويد که او در…

خواندن نوشته ←

سرنگ

, , بدون دیدگاه

سرنگ نصيحتي و خيرخواهي و دلالت و راهنمايي است و کسي که سرنگ دارد و آن را به کار مي برد شخصي است که قدرت پيدا مي کند، خيرخواه است و اعمالش مي توانند مشکل…

خواندن نوشته ←

سرو

, , بدون دیدگاه

ديدن سرو در خواب حشمت و جلال و بزرگي و سرفرازي است. هر چه سرو رفيع تر باشد رفعت جاه بيشتر است و سر فرازي افزونتر. اگر ببينيد سرو هرس مي کنيد و در زمين…

خواندن نوشته ←

سرکه

, , بدون دیدگاه

سرکه مالي است حلال و پولي است مشروع ولي غم انگيز مانند ميراث. خانم اينانوس يوناني در مورد سرکه مطلب جالبي مي گفت که شنونده را به تفکر وا مي داشت…

خواندن نوشته ←

سس

, , بدون دیدگاه

سس در خوابهاي ما هيچ تعبير خاصي ندارد مگر اينکه طعم و مزه اش مطرح باشد و در چنين حالتي است که داراي تعبير مي شود. اگر در خواب ببينيد سس به غذاي خود مي…

خواندن نوشته ←

سطل

, , بدون دیدگاه

خانم آيتانوس مي گفت: سطل در خواب دلال بانک و بيمه است ولي ما در کشورمان که سيستم بانکي خاص خويش را داريم دلال بانک و بيمه به آن صورت که در اروپا هست نداريم….

خواندن نوشته ←