تعبیر خواب دزدی

دزد

دزد در خواب يا دوست است يا مهمان است و يا مسافر و از اين سه خارج نيست. در خواب هاي ما آنچه دزد مي دزدد مهم نيست و ...

تعبیر خواب بر اساس الفبا