دیدن خواب حاملگی

حامله

ديدن زن حامله در خواب رو به روئي با گناه و بار غم است. اگر در خواب ببينيد که همسرتان حامله شده است تکليفي شاق و سنگين بر شما محول مي گردد که...

تعبیر خواب بر اساس الفبا