فال چوب

فال چوب از قديمي ترين نوع فال بيني است كه آن را به دانيال نبي و سپس به امام جعفر صادق نسبت ميدهند. ذهن و فكرتان را به انچه كه مايليد متمركز كرده و نيت كنيد.سپس كليك كنيد و اين عمل را سه بار تكرار كرده و حرف به دست آمده از هر بار را كنار هم بنويسيد آنگاه از جدول شرح فال خود را مشاهده نماييد.

براي گرفتن فال چوب


نتيجه ي كليك :

به ترتيب از سمت راست به چپ ،كليك اول ، دوم ، سوم

آ-آ-آ آ-آ-ب آ-آ-د آ-آ-ج آ-ب-آ آ-ب-ب آ-ب-د آ-ب-ج
آ-د-ب آ-د-د آ-د-ج آ-ج-آ آ-ج-ب آ-ج-د آ-ج-ج  
ب-ب-ب ب-آ-ب ب-آ-د ب-آ-آ ب-ب-آ ب-ب-د ب-ب-ج ب-د-آ
ب-د-ب ب-د-د ب-د-ج ب-ج-آ ب-آ-ج ب-ج-د ب-ج-ج ب-ج-ب
د-د-د د-آ-آ د-آ-ب د-آ-د د-آ-ج د-ب-آ د-ب-ب د-ب-د
د-ب-ج د-د-آ د-د-ب د-د-ج د-ج-آ د-ج-ب د-ج-د د-ج-ج
ج-ج-ج ج-آ-آ ج-آ-ب ج-آ-د ج-آ-ج ج-ب-آ ج-ب-ب ج-ب-د
ج-ب-ج ج-د-آ ج-د-ب ج-د-د ج-د-ج ج-ج-آ ج-ج-ب ج-ج-د

صفحه اصلی فال
فال ماه تولد
فال عشق
فال حافظ
فال انبیاء
فال ابجد

حضرت داوود - حضرت ابراهیم - حضرت شعیب - حضرت یوسف - حضرت اسحاق - حضرت یونس - حضرت محمد - حضرت زکریا - حضرت صالح - حضرت الیاس - حضرت هارون - حضرت سلیمان - حضرت نوح

 
.:: Copyright 2010 Alamto Group, All rights reserved ::.